Non-Fiction Books:

Mikromatryce Polimerowe Do Zamykania Barwnikow Fluorescencyjnych

Format

Paperback

Customer rating

Click to share your rating 0 ratings (0.0/5.0 average) Thanks for your vote!

Share this product

Mikromatryce Polimerowe Do Zamykania Barwnikow Fluorescencyjnych by Wysocka Barbara
$79.99 was $100.99 save $21.00
or 4 payments of $20.00 with Learn more
In stock with supplier

The item is brand new and in-stock in with one of our preferred suppliers. The item will ship from the Mighty Ape warehouse within the timeframe shown below.

Usually ships within 10-14 days

Availability

Delivering to:

Estimated arrival:

  • Around 14-20 March using Express Delivery
    Mighty Ape can deliver this product within 1-2 business days (usually overnight) to urban centres across Australia, and some remote areas. Learn more
  • Around 15-22 March using standard courier delivery

Description

Zastosowanie mikrostruktur jako no nikow lekow daje nowe mo liwo ci w terapii nowotworowej. Polipirol jest niezwykle obiecuj cym materia em do zastosowa biomedycznych. W pracy przedstawiono otrzymywanie mikrokapsu ek polipirolowych z wykorzystaniem emulsji toluen/woda oraz pokrywanie mikrosfer polistyrenowych polipirolem, metod polimeryzacji chemicznej. W mikrostrukturach zamykano barwniki fluorescencyjne - czerwie Nilu oraz piren jako zwi zki modelowe substancji o charakterze terapeutycznym. Zamykanie barwnikow w mikrosferach prowadzono dwiema metodami. Pierwsza polega na inkorporowaniu barwnika do mikrosfer, a nast pnie pokryciu ich polipirolem. Druga metoda polega na nape nianiu barwnikiem mikrosfer pokrytych wcze niej polipirolem. Budow kapsu ek oraz mikromatryc polimerowych potwierdzono za pomoc spektroskopii Ramana, wykazuj c obecno polipirolu oraz polistyrenu. Wykorzystuj c skaningowy mikroskop elektronowy okre lono kszta t oraz wielko otrzymanych struktur. Obecno barwnikow w mikrokapsu kach oraz mikrosferach potwierdzono za pomoc mikroskopii oraz spektroskopii fluorescencyjnej.
Release date Australia
December 29th, 2014
Country of Publication
United States
Illustrations
black & white illustrations
Imprint
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
Pages
72
Dimensions
152x229x4
ISBN-13
9783639891843
Product ID
23701971

Customer reviews

Nobody has reviewed this product yet. You could be the first!

Write a Review

Marketplace listings

There are no Marketplace listings available for this product currently.
Already own it? Create a free listing and pay just 9% commission when it sells!

Sell Yours Here

Help & options

  • If you think we've made a mistake or omitted details, please send us your feedback. Send Feedback
  • If you have a question or problem with this product, visit our Help section. Get Help
  • Seen a lower price for this product elsewhere? We'll do our best to beat it. Request a better price
Filed under...