Non-Fiction Books:

Otrzymywanie Polimerow Przewodz Cych

Format

Paperback

Customer rating

Click to share your rating 0 ratings (0.0/5.0 average) Thanks for your vote!

Share this product

Otrzymywanie Polimerow Przewodz Cych by Mazur Maciej
$162.99 was $207.99 save $45.00
or 4 payments of $40.75 with Learn more
In stock with supplier

The item is brand new and in-stock in with one of our preferred suppliers. The item will ship from the Mighty Ape warehouse within the timeframe shown below.

Usually ships within 2-3 weeks

Availability

Delivering to:

Estimated arrival:

 • Around 28 Jan to 1 Feb using Express Delivery
  Mighty Ape can deliver this product within 1-2 business days (usually overnight) to urban centres across Australia, and some remote areas. Learn more
  Unlikely to arrive before Christmas
 • Around 29 Jan to 5 Feb using standard courier delivery
  Unlikely to arrive before Christmas

Description

Ksi ka omawia wyniki badawcze dotycz ce osadzania wybranych polimerow przewodz cych na elektrodach z otych pokrytych monomolekularnymi warstwami alkanotioli i ich pochodnych. Obecno monowarstw tiolowych na powierzchni elektrody wp ywa na procesy osadzania i tym samym determinuje natur otrzymywanych produktow. W a ciwo ci monomolekularnych filmow na powierzchni substratu mog by zmieniane poprzez odpowiedni dobor d ugo ci a cuchow w glowodorowych cz steczek tworz cych monowarstwy oraz rodzaj i natur ich ko cowych grup funkcyjnych. Dzi ki kontrolowaniu tych parametrow mo liwe jest precyzyjne sterowanie w a ciwo ciami tworzonych monowarstw tiolowych, ktore nast pnie mog by wykorzystywane jako swoiste matryce molekularne przy syntezie polimerow. Otrzymywanie polimerow w obecno ci zorganizowanych warstw mo na przeprowadza stosuj c ro ne metody oraz warunki polimeryzacji, tym samym molekularne szablony tiolowe w zale no ci od stosowanych strategii syntetycznych mog pe ni w ka dym przypadku nieco inn rol .
Release date Australia
December 22nd, 2014
Author
Country of Publication
United States
Illustrations
black & white illustrations
Imprint
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
Pages
272
Dimensions
152x229x15
ISBN-13
9783639891744
Product ID
23705828

Customer reviews

Nobody has reviewed this product yet. You could be the first!

Write a Review

Marketplace listings

There are no Marketplace listings available for this product currently.
Already own it? Create a free listing and pay just 9% commission when it sells!

Sell Yours Here

Help & options

 • If you think we've made a mistake or omitted details, please send us your feedback. Send Feedback
 • If you have a question or problem with this product, visit our Help section. Get Help
 • Seen a lower price for this product elsewhere? We'll do our best to beat it. Request a better price
Filed under...